اتومبیل

وسیلۀ نقلیه با موتور احتراقی یا الکتریکی و معمولاً دارای چهار چرخ است که روی زمین حرکت می کند و برای جابه جا کردن مسافر یا بار به کار می رود. اتومبیلها اگرچه از لحاظ کاربرد و شکل ظاهری با هم متفاوت اند، کم و بیش ساختمانی یکسان دارند. قسمتهای اصلی اتومبیل عبارت اند از: شاسی، بَدَنه، موتور و دستگاه انتقال قدرت (توان). قسمتهای دیگر اتومبیل عبارت اند از دستگاه سوخت رسانی، دستگاه روغنکاری موتور، دستگاه خُنک کنندۀ موتور، دستگاه برق رسانی و تولید جرقه، دستگاه فرمان، فنرها، چرخها، تُرمُزها و دستگاههای کنترل.

محتوا قفل شده است

برای مشاهده ادامه مطلب وارد شوید

این مطلب در بخش منتشر شده است.